Het Kruis boven de Kroon

OXO Gearticuleerd nr. 10 – Het Kruis boven de Kroon

27 april 2014

Het Wapen van Paus Franciscus

Het Wapen van Paus Franciscus

De Paus is voor de ingewijde leden van de Babylonische samenzwering, ongeacht het genootschap waartoe men behoort, Caesar, de Keizer van het Romeinse Rijk dat heimelijk maar daadwerkelijk de hele wereld omvat. Zuiver historisch bezien bestaat het Romeinse Rijk immers nog steeds en hoe…?! Toen in de twintigste eeuw eenmaal het laatste, oudste, machtigste, niet-Romeinse bolwerk ‘China’ aan het Imperium was toegevoegd, middels het communisme, het Illuminate ‘wetenschappelijke socialisme’, was eindelijk de hele wereld veroverd. Het belangrijkste doel was hiermee bereikt van een lange serie Kruistochten. Die begon met het stichten van het Frankische Koninkrijk onder Clovis alias Lodewijk I, eind vijfde begin zesde eeuw. En met het in die dagen in de pan hakken van Arianische Germaanse Broedervolken, Goten, Bourgondiërs en Vandalen, in een gezamenlijke operatie met Katholiek Rome en Katholiek Byzantium.

Het belangrijkste doel was bereikt maar niet het laatste doel, namelijk het verenigen van de wereld onder de Nieuwe Wereld Orde, onder één Wereldregering, onder de Satanische Babylonische Fascistisch-Communistische Werelddictatuur. In gedachten en in boze dromen is die sluitsteen op de machtspiramide al geplaatst, maar nog niet in werkelijkheid.

Gemunte afbeelding van Clovis alias Lodewijk I, Koning der Franken

Gemunte afbeelding van Clovis alias Lodewijk I, Koning der Franken

De ingewijden van de Illuminate genootschappen en organisaties zijn of ideologisch of genetisch als Babyloniërs aan te merken. Men wordt ofwel als Babyloniër geboren in een familie van – voornamelijk – Europese Koninklijke bloedlijnen. Ofwel men kiest er op latere leeftijd voor – wetens of onwetend – om opgenomen te worden in één van de Babylonische broederschappen of genootschappen. Waarbinnen men – eenmaal toegetreden – steeds verdergaand wordt ingewijd in de ‘verlichte’ ofwel Illuminate kennis en in de daarbij behorende zwart-magische praktijk. Daar deze Babyloniërs het bloed van jongen mensen drinken en het vlees van kleine kinderen eten, zou het misschien een aardige suggestie zijn om binnen ons taalgebruik het ingeburgerde Anglicaanse woord ‘baby’ eens te vervangen met een ander woord. Zou het ouderwetse ‘zuigeling’ weer iets zijn of heeft dat inmiddels ook een vreemde bijklank gekregen?

Zwaaigebaren die Elisabeth niet maakt

Zwaaigebaren die Elisabeth niet maakt

Een Babyloniër zijn betekent levenslang kabbalistische astrotheologie beoefenen, zwarte astro-magie bedrijven of Babylonische religie uitoefenen. Het woord ‘religie’ is afgeleid van het Latijnse ‘religere’ dat ‘verbinden met’ betekent. Ofschoon deze Illuminate gelovigen zich dus niet met het Hogere verbinden. Zoals wel in ‘Yoga’, dat dezelfde betekenis van ‘verbinden met’ heeft. Of als in het Boeddhisme of als in de Christelijke Mystiek. Of als in de Mysteriën van de oorspronkelijke eeuwenoude Vrijmetselarij, die in de achttiende eeuw volledig door de Kerk geïnfiltreerd werd. Maar met het lagere.

Ordo Draconis

Ordo Draconis

Zij verbinden zich niet met de Allerhoogste Schepper, Zijn wetten en Zijn Engelen en Dienaren, maar met de etherische, fijnstoffelijke of geestelijke demonenwereld. De ‘geestelijke onderwereld’ of ‘hel’ genoemd. Deze wereld is het tehuis van de allerlaagste dierlijk-emotionele doch mentaal-intelligente bewustzijnsfrequenties. Een etherische werkplaats waarin ten behoeve van onze fysieke dimensies de verschrikkelijkste creaties worden gefabriceerd door de meest verschrikkelijke creaturen.

 

 

De modern koningskroon van Elisabeth, het kruisje iets verhuld.

De moderne koningskroon van Elisabeth, het kruisje iets verhuld.

De Satanische rituelen dienen voor de Babyloniërs als brug of medium om met tal van demonische wezens in contact te staan. Uiteraard met gevallen engelen als Lucifer. Maar vooral met de Draco’s, hun leiders. Die in de gnostiek ‘Archonten’ heten en binnen het alternatieve onderzoek ‘Reptilians‘ genoemd worden, ‘Reptilianen’. Voorts met tal van andere personificaties van het kwaad. De grootste en machtigste demon die aanbeden wordt, is toch wel Satan, de geperverteerde, gepersonifieerde Saturnus. Mogelijk betreft de leider van de Draco’s hetzij Lucifer hetzij Satan. Dit is binnen het alternatieve onderzoek nog steeds een raadselachtig, onbeantwoord vraagstuk, voor zover er op dit ‘uitgelezen’ podium al vragen over gesteld worden.

De Kroningskroon van Elisabeth

De Kroningskroon van Elisabeth

Katholicisme is voortgezette Babylonische eredienst. Die van Zonnegodaanbidding en Saturnuscultus gezamenlijk. Zoals die beide waren bevat in het Perzische Mithraïsme, de cultus van Mithra of Mithras. Dat in de nadagen van het militaristische Romeinse Rijk zeer populair was. Het Katholicisme is een voortzetting van Mithraïsme of Babylonische religie waarbij de persona, het fenomeen en de leer van Jezus middels Het Nieuwe Testament centraal maar verdraaid en aangepast in de mysteriën zijn opgenomen. Bovendien werd aan de Katholieke leer de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, toegevoegd. De Hebreeën waren Phoenicische Kanaänieten en waren daarmee een oud Babylonisch volk. Langs deze weg werd het bestaan van Babylonische eredienst op grote schaal voortgezet, werd haar bestaansrecht verzekerd, haar verspreiding veralgemeniseerd en werd vooral de dankzij Jezus opgebloeide Gnostiek eerstens de loef afgestoken om vervolgens geheel door het Katholicisme genocidaal vernietigd te worden.

De Arianisch-Gnostieke leer van Jezus versus het Rooms-Babylonische Satanisme

De Arianisch-Gnostieke leer van Jezus versus het Rooms-Babylonische Satanisme

Deze combinatie van religies of liever dit ‘syncretisme’, tussen het toen populaire Mithraïsme en de persona, het fenomeen en de leer van Jezus plus de Hebreeuwse Bijbel, werd ‘Katholiek’ genoemd. ‘Katholikos’ is oud-Grieks en wil zeggen ‘Algemeen’ of ‘Universeel’. Dit Katholicisme is door de Keizers van het late Romeinse annex vroege Byzantijnse Rijk met harde hand ingevoerd. Vergelijkbaar met zoals in korte tijd de Nazi-ideologie in Duitsland werd gevestigd. Alle vormen van Gnostiek, met name het Arianisme, zouden de komende eeuwen bloedig worden onderdrukt. Terwijl de eeuwenoude erediensten uit de Antieke Oudheid zoals die in Rome, Griekenland, Perzië, Egypte en in de Hellenistische wereld als geheel bestaan hadden, onverbiddelijk terstond werden uitgeroeid. Oude tempels of heiligdommen werden spoorslags met de grond gelijk gemaakt of omgetoverd in Katholieke kerkgebouwen.

Jesuit Sunworship

Jesuit Sunworship

De gehele vroege Kerkgeschiedenis kan worden ontkracht als zijnde één van de grootste staaltjes geschiedvervalsing in de historie van de mensheid. Aan deze stelling is OXO Axioma Deel II gewijd. Het late Romeinse annex vroege Byzantijnse Rijk en de Katholieke Kerk hebben als twee handen op één buik met succes weten te verbloemen dat Rome en het Romeinse Rijk door de Babyloniërs waren overwonnen en het Katholicisme primair een Babylonische eredienst betreft. Het hedendaagse Rooms-Katholicisme mag met hetzelfde recht Rooms-Babylonisme heten of Babylonisch Katholicisme. Terwijl de Oosterse Orthodoxie na het Grote Schisma tussen Oost en West in de Middeleeuwen een eigen weg lijkt te zijn gegaan. Vanaf de periode dat daar Babylonisch minder fanatiek op werd ingezet, toen Europa eenmaal definitief het speerpunt van politiek beleid werd. Hetgeen terugziend een goede strategische keuze is gebleken daar het Westen namens Babylon daadwerkelijk de wereld heeft veroverd.

Rooms-Babylonische Zonnegod-cultus

Rooms-Babylonische Zonnegod-cultus

Volkeren, landen, rijken, staatsvormen, ideologieën, culturele omwentelingen en vernieuwingen zouden komen en gaan, maar de Katholieke Kerk bleef in haar macht en prominentie sindsdien continu onwankelbaar bestaan. Zij is samen met de Babylonische bloedlijnen de grote constante van de gevestigde Babylonische wereldmacht.

Nazi Gold Mothers Cross

Nazi Gold Mothers Cross

Nu moge het voor zich spreken dat de Katholieke Kerk immer een grotere coördinerende factor is geweest binnen het Babylonische bolwerk dan de samenwerkende Babylonische bloedlijnen. Daar de Kerk een – inmiddels reeds vijftienhonderd jaar oude – professionele hiërarchische organisatie is, waarin traditioneel priesterschap, adeldom, feodalisme, koopmanschap, wetenschap en militarisme verenigd zijn geweest. Een kolossaal apparaat met gevestigde macht, voorzien van de grootste rijkdommen, met vertakkingen naar alle gevestigde internationale instituten, ‘for profit en non for profit’, waarbinnen alle expertise over macht en machtsuitoefening, over magie en magische ritualistiek, over wetenschap en techniek, verzameld is en aansluitend bewaard, uitgeoefend en geëffectueerd wordt. Terwijl gezinsleden van specifieke bloedlijnen als relatief los zand hun familieleven, hun sociale leven en hun eigen winkeltje te runnen hebben.

Freemason Sunworship

Freemason Sunworship

Uiteraard hebben de Europese koningshuizen onverkort veel in de melk te brokkelen. Zelfs het merendeel van Amerikaanse presidenten zijn telgen van deze Koninklijke bloedlijnen. Toch is het nog altijd zo dat vooraanstaande leden van Koninklijke families ter bestendiging van hun maatschappelijke positie trouw zweren aan de Heilige Stoel. Niet andersom. Steevast siert een kruisje hun kroon. Het religieuze kruis gaat boven alle wereldlijke macht. Zoals Michael Tsarion meermalen aangeeft: “There is a priesthood behind every throne”. Sinds jaar en dag is dat het priesterschap van de Paus, de Bisschop van Rome. Van ‘the Vicar of Christ’, ‘Vicarius Christi’ (Latijn), de plaatsvervanger van God op Aarde of ten minste Zijn allerhoogste gezant.

Christus Zonnegod

Christus Zonnegod

Voor onze Kerkvorst getooid met zijn Tiara zullen de mensheid, het dierenrijk, het plantenrijk, het gehele Aardrijk – alvorens te worden verlamd en verdelgd – knielen, buigen en kruipen en ten offer rijkelijk hun eigen bloed en levenssappen plengen. Zo is het vijftienhonderd jaar geweest en zo is het tot het doek definitief voor ons zou vallen onverminderd de diep duistere bedoeling. Gelukkig weten we tegenwoordig dat wij allemaal gezanten van God zijn, niemand een hogere dan een ander en doorzien we ten finale de groteske show.

Heine Wind.

Kus m'n rrr...ing

Kus m’n rrr…ing

Paus Abdictus XVI

Paus Abdictus XVI

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: