Roergangers van het Babylonische Wereldrijk

OXO Gearticuleerd nr. 9 – Roergangers van het Babylonische Wereldrijk

Het Akkadische Koninkrijk der Babyloniërs

Het Akkadische Koninkrijk der Babyloniërs

26 april 2014

De enige, enkelvoudige, alomvattende, tegen de mensheid gerichte samenzwering van ‘De Nieuwe Wereldorde’ is alleen werkelijk te doorgronden, als onze gehele historie in de beschouwing wordt meegenomen. De machtselite veroverde de planeet immers niet in 200 jaar. Ook niet in 400 jaar. Daar was minstens 4.000 jaar voor nodig.

De Kabbalistische Levensboom afgebeeld in de archeologie van het Babylonische Rijk

De Kabbalistische Levensboom afgebeeld in de archeologie van het Babylonische Rijk

De Illuminate machthebber die nog altijd naar de definitieve bestendiging van ‘De Nieuwe Wereldorde’ zoekt, laat tenminste overal Babylonische vingerafdrukken achter. Binnen het alternatieve onderzoek is de wereldmacht naar aard en inhoud ondertussen onomstotelijk een – weliswaar raadselachtig doch onmiskenbaar – Babylonisch netwerk c.q. bolwerk gebleken. Waarbinnen tot op de dag van vandaag zwart-magische Babylonisch-Kabbalistische rituelen worden gepraktiseerd. Een goed verborgen, ondergronds, occult netwerk bovendien, dat zich schuldig maakt aan de meest immorele en zwaarste criminele gedragingen, zowel naar conventionele als naar alternatieve maatstaven.

Babylonische Kabbala ligt ten grondslag aan de Nieuwe Wereldorde

Babylonische Kabbala ligt ten grondslag aan de Nieuwe Wereldorde

De aard en omvang van de grote Babylonische samenzwering is na wat heen en weer reizen door de tijd tot vrij overzichtelijke proporties terug te brengen. Goed en wel kent die feitelijk maar één centraal orgaan: de Rooms-Katholieke Kerk ofwel het Vaticaan. Gedurende de laatste vijftienhonderd jaar is dit instituut ononderbroken het wereldlijke en spirituele bolwerk van de Babylonische machtselite geweest, dat intussen een compleet netwerk over de Aarde heeft gespannen. De Europese Koningshuizen en Bankiers hebben weliswaar hard meegedaan, toch is de Kerk op overtuigende wijze de spin in dit Aardse web.

Het Pauselijke wapen

Het Pauselijke wapen

De Babylonische samen-zwering is gebaseerd op een bloedeed die wordt afgelegd door ingewijden. Vervolgens is de samen-zwering een geheime samen-werking op basis van de hiërarchie van inwijdingsgraden. Tegelijk is de samen-zwering een samen-stelling van onderling verbonden geheime genootschappen. Die met hun ondergrondse operaties bovengronds handig gebruik maken van alle publiek bekende organisaties, instituten en instanties. Zowel de onder- als bovengrondse activiteiten worden primair door het Vaticaan gecontroleerd en aangestuurd.

'Novus Ordo Seclorum' - Nieuwe Wereldorde

‘Novus Ordo Seclorum’ – Nieuwe Wereldorde

Het voor eens en altijd ingewijd zijn in de Babylonische Broederschap, ‘to be partners in crime’,  veronderstelt ten slotte een eendrachtige band, een saam-horigheid, een verbondenheid die al het aardse en wereldlijke overstijgt. Zodat er wisselend tussen de rangen grote informaliteit en amicaliteit gevonden kan worden. Binnen de hiërarchische machtselite geldt er echter maar één werkelijke autoriteit. Die zegt wat er gebeuren gaat, hoe het gebeuren gaat en vrijelijk beschikt over leven en dood, als plaatsvervanger van God op Aarde. Dit is de Heilige Stoel. Hieronder kunnen we de Paus verstaan in eerste instantie omringd met curie en kardinalen en dan voorts met bisschoppen en clerus, geestelijke orden, klooster- en ridderorden.

De hiërarchie van bisschoppen, kardinalen, curie en Heilige Stoel, aangevuld met kloosterorden, is de formele organisatie van Het Vaticaan. Deze representeert de gelegitimeerde geestelijke macht van de Kerk in het publieke domein. Rondom deze organisatie zijn in de loop der eeuwen zes prominente geheime genootschappen geformeerd. Die de niet gelegitimeerde, occulte, actuele wereldlijke macht van de Rooms-Katholieke Kerk uitoefenen. Deze bestaan ten eerste uit de drie oorspronkelijke Kruisridderorden uit de Middeleeuwen. Ten tweede uit de Jezuïetenorde. Ten slotte uit twee geheime genootschappen die ogenschijnlijk niets met het Vaticaan of de Rooms-Katholieke Kerk te maken hebben: de Vrijmetselarij en het Nazisme.

Cover van het boek "Babylon the Great"

Cover van het boek “Babylon the Great”

De drie grote Ridderorden stammen uit de tijd van de Middeleeuwse Kruistochten en nemen als militaire of paramilitaire organisaties immer nog een centrale plaats in binnen de Babylonische machtsstructuur. Het zijn: de Orde van de Tempel met de Tempeliers; de Orde van Malta met de Maltezers, Johannieters of Hospitaalridders; en de Duitse Orde met de Teutoonse Ridders. De Maltezers zijn nog steeds onverminderd de Maltezers. De Tempeliers kennen hun voortzetting in de Illuminate Vrijmetselarij, met name in ‘Scottish Rite’. De Teutoonse Ridders zijn de tegenwoordige Nazi’s, die in Amerika wel bekend staan als de Neo-Conservatieven. De Orde der Jezuïeten annex de Sociëteit van Jezus is de vierde militaire of paramilitaire pauselijke organisatie. Deze stamt niet uit de tijd van de Kruistochten maar uit de Renaissance, meer precies uit de tijd van het Humanisme en de Reformatie.

Soevereine Militaire Orde van Malta - SMOM

Soevereine Militaire Orde van Malta – SMOM

De actueel meest publieke van de drie genoemde Kruisridderorden zijn de oorspronkelijke Johannieters of Hospitaalridders, de tegenwoordige Maltezers. Deze zijn staatsrechtelijk georganiseerd in de Soevereine Militaire Orde van Malta (SMOM). Ridders en dames van deze orde vinden we terug op alle hoge posities van banken, politiek, NGO’s, hoge ambtenarij, industrie en onder koninklijke families. De leden reizen de wereld rond met een diplomatiek paspoort, wat wil zeggen dat zij diplomatieke onschendbaarheid genieten. De SMOM wordt wereldwijd erkend als een soevereine staat zonder land en heeft een formele representatie bij de Verenigde Naties.

Scottish Rite Altaar met rechts Tempeliersstandaard [foto van Prison Planet - Alex Jones]

Scottish Rite Altaar met rechts Tempeliersstandaard [foto van Prison Planet – Alex Jones]

De Tempeliers of Tempelridders zijn de meest legendarische van de drie. Zij waren de grote bankiers van de Middeleeuwen. Tot ze door een kennelijk intern complot tussen de Franse Koning Filips IV de Schone en Paus Clemens V naar Schotland werden verdreven. Waarna hun onbegrensde rijkdommen over gingen van hen naar de Johannieters i.e. De Maltezers. Die vanaf toen tot op heden de grote bankiers van Europa zouden zijn. Hun bankierskartel van private Centrale Banken heeft de niet-elitaire mensenwereld doelgericht in een monetaire crisis gestort. De spirituele erfopvolging van de Tempeliers vinden we dus terug in ‘Scottish Rite Freemasonry’.

De Duitse Orde of de Orde der Teutoonse Ridders is de meest vergeten en minst besproken Kruisridderorde van de drie. Terwijl iedereen wel weet van de Middeleeuwse Kruistochten naar het Heilige Land, weet bijna niemand van de pauselijke Kruistochten naar het Noordoosten van Europa. Deze Orde richtte zich in tegenstelling tot Johannieters en Tempeliers niet op het Koninkrijk Jeruzalem, het Middellandse Zeegebied, Byzantium of de Levante, maar op de kerstening van Noordoost-Europa: van Polen, Pruisen, de Scandinavische landen en de Baltische Volkeren. Hun bloedige operaties, overwinningen en geleidelijke verliezen leidden tot de oprichting van de soevereine Staat van de Duitse Orde. Deze staat is later opgegaan in gebiedsdelen van Pruisen, Polen, de Baltische Staten en Duitsland.

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk

Toen eenmaal na vele eeuwen haar doelstellingen waren bereikt, hief de Orde zich als Pauselijk gezagsorgaan op doordat de Grootmeester van de Orde zich tot het Protestantisme bekeerde. Een curieuze en betekenisvolle gebeurtenis, want normaal gesproken deed je zoiets niet ongestraft.

Het Wapen van de Duitse Orde

Het Wapen van de Duitse Orde

Grootmeester van de Duitse Orde

Grootmeester van de Duitse Orde

Gevoed door de hang naar het occulte – eind negentiende, begin twintigste eeuw – kon de Duitse Orde door de Babylonische Elite nieuw leven ingeblazen – ‘revived’- worden met het Nazidom, het Duitse Nationaalsocialisme. Specifiek was de SS, die volgens de hiërarchie van de Jezuïetenorde was opgezet, de incarnatie van de Teutoonse Ridders. Het Duitse militaire IJzeren Kruis heeft dezelfde vormgeving als de Duitse Kruisridders in hun wapen droegen. Vanuit deze optiek is Hitlers Derde Rijk de wederopstanding van de Staat van de Duitse Orde. Alleen werd iedere connectie naar het Vaticaan dit keer angstvallig geheim gehouden en was de ideologie niet Katholiek of Protestant maar heidens, ‘Arisch’. De traditionele Protestantse Duitse Orde bestaat in Nederland nog steeds. Hun functie lijkt zuiver ceremonieel en hoewel er ook voor deze aloude Nederlandse tak een rol moet zijn weggelegd binnen de Broederschap, leverde routinematig snuffelwerk op het internet hierover een paar jaar geleden niet veel verdere informatie op.

Zoals we inmiddels weten maken ook de Vrijmetselaars deel uit van de Babylonische Elite en treffen we hun leden aan in alle maatschappelijke topposities wereldwijd. De Illuminate Vrijmetselarij is de oorspronkelijke positief-esoterische Vrijmetselarij die voortgaand vanaf de achttiende eeuw vrijwel volledig geïnfiltreerd werd door de Jezuïeten. Dit gebeurde per 1 mei 1776 met de oprichting van de Orde der Illuminati door de Jezuïet Adam Weishaupt, gewezen professor op de Jezuïetenuniversiteit van Ingolstadt. Oude, Druïdische, Gnostiek-Egyptische mysteriën en alchemie werden vervangen door Babylonisch-Mithraïsche inwijdingsgraden en rituelen. Zoals die reeds sinds jaar en dag gebruikelijk waren binnen de occulte negatieve esoterie van het Katholicisme. Zij het in iets gewijzigde, aangepaste, a-religieuze vorm.

'Mithras die de stier doodt' symboliseert het Mithraïsme

‘Mithras die de stier doodt’ symboliseert het Mithraïsme

Binnen de Vrijmetselarij bestaat een overeenkomstig Mithraïsch inwijdingsritualisme, een vergelijkbaar inwijdingsgradenmodel, als binnen de geestelijke organisatie van de clerus. Die van de Vrijmetselarij is van de traditionele binnen de Kerk afgeleid. De Vrijmetselarij is een verbinding aangegaan met de Orde der Tempeliers zoals die in Schotland is voortgezet. Inmiddels zou men dus ook kunnen stellen dat de Vrijmetselarij geheel door de Orde van de Tempel is overgenomen. In het openbaar valt dit historisch niet gemakkelijk uit te diepen en wellicht is dit lood om oud ijzer. Want in beide gevallen zal de aansturing vanuit de Jezuïetenorde hebben plaatsgevonden.

Jezuïeten

Jezuïeten

De complexiteit van het mechanisme Reformatie-Contrareformatie in de zestiende eeuw was het onderwerp van het langdurige Vaticaans Concilie van Trente. Rond deze tijd werd duidelijk dat de Kerk over een ‘secret intelligence arm’ diende te beschikken. Hiertoe werd de Jezuïetenorde in het leven geroepen. Priesters van deze Orde zouden weldra vanuit Portugal de wereldzeeën bevaren en overal ter wereld missieposten oprichten die als grondslag zouden dienen voor het Westerse kolonialisme en imperialisme. De Jezuïetenorde is uitgegroeid tot het belangrijkste geheime genootschap van de Babylonische Broederschap. Deze is evenmin ‘geheim’ in bestaan uiteraard, maar wel in functionaliteit, doelstellingen en operaties.

De Jezuïetenorde genaamd de 'Sociëteit van Jezus'

De Jezuïetenorde genaamd de ‘Sociëteit van Jezus’

Het paramilitaire leger der Jezuïeten controleert en beheerst met ‘intelligence’ zonder scrupules de hele wereld. Maar om te beginnen de Pauselijke Ridderorden, Katholieke Clerus en de Protestante Kerkorganisaties op individueel en organisatorisch niveau. Voorts de banken, de multinationals, de regeringen van individuele staten, het wetenschappelijke instituut en de private media. Zij geven leiding aan het gehele Militaire Industriële Complex. Zij zijn de meesters in de spionage, het zaaien van tweedracht en het opstuwen en doen escaleren van conflicten. Wereldwijd zijn alle geheime diensten, zoals CIA, NSA, MI5 en MI6, de Mossad en de AIVD binnen hun operaties verenigd. De samenwerking van de internationale geheime diensten wordt ‘Project Omega’ genoemd. Ook de Maffia, de georganiseerde misdaad in het algemeen, de wapen-,  drugs- en mensenhandel en de verschillende terreurorganisaties vallen onder hun coördinatie. Zowel ‘het terrorisme’ als de ‘oorlog tegen het terrorisme’ zijn door de Jezuïeten gemechaniseerd. Dat Al-Qaida de aanslagen op ‘nine eleven gepleegd zou hebben’, maar even later in Libië en Syrië ijskoud bewapend en gefinancierd werd door de NAVO is daar een symptoom van.

Samenkomst rond het NAVO-Kruis

Samenkomst rond het NAVO-Kruis

Hiermee zijn de belangrijkste Babylonische genootschappen die in mijn alternatieve onderzoek naar voren komen wel besproken. Ten eerste de Rooms-Katholieke geestelijkheid, het Vaticaan, de clerus en de curie. Ten tweede de pauselijke ridderorden. De oorspronkelijke Tempeliers, Maltezers en Teutoners, waarvan de Maltezers in de vorm van de Soevereine Militaire Orde van Malta nog altijd als zodanig een prominente rol vervullen op het wereldtoneel. De Tempeliers die onderdak hebben gevonden binnen de Illuminate Vrijmetselarij of andersom. En de Nazi’s, de voortzetting van de Teutoners. Ten derde de Jezuïetenorde, de organisatie die dit hele Babylonische systeem op individueel niveau en als geheel bewaakt, inspecteert, controleert, uitvoert en leidt. En als zodanig binnen de Babylonische machtsstructuur een aparte, zeer voorname plaats inneemt.

Maltezer Kruis

Maltezer Kruis

Soms worden de Zionisten nog als een te onderscheiden geheim genootschap genoemd. Zionisme is evenwel een staatkundig ideaal waar de Babylonische Broederschap als geheel naar streeft. Waar op alle fronten misleiding in is gelegen mede omdat de Broederschap Jeruzalem feitelijk al onverdeeld in handen heeft. Voorlopig functioneert Jeruzalem echter nog als het brandpunt en het vliegwiel van het wereldwijde verdeel-en-heers-spel. Met des te meer recht en gewicht had het eenmaal zijn bestemde plaats als wereldhoofdstad in kunnen nemen zodra de Babylonische Nieuwe Wereldorde en de Babylonische Wereldregering (‘One World Government’) gevestigd hadden kunnen worden. De indruk die ik heb of wat mij binnen het alternatieve onderzoek gebleken is, is dat Joden binnen de Babylonische Broederschap zowel Maltezer of Vrijmetselaar kunnen zijn. Zoals Protestanten, Katholieken en Islamieten dat ook kunnen zijn. Ongeacht de wereldse oriëntatie of de religie van het betreffende lid kan men in één van de geheime Babylonische genootschappen zijn ingewijd. Er wordt gesteld dat alle grote wereldreligies, dus ook het Hindoeïsme en het Boeddhisme, hun representatie binnen de Illuminate Vrijmetselarij hebben en mede langs deze weg door het Vaticaan worden gecontroleerd.

Westers-Babylonisch - Christelijk en Ashkenazi-Joods - Zionisme

Westers-Babylonisch – Christelijk en Ashkenazi-Joods – Zionisme

Het Babylonische netwerk of bolwerk bestaat vervolgens uit al wat het Vaticaan en de Rooms-Katholieke Kerk completeert, namelijk het gehele Christelijke establishment, van Protestant tot Oosters-Orthodox. Inclusief het wereldwijd gevestigde Universitaire of Academische Wetenschappelijke Instituut. En als we hier nog meer volledig willen zijn, dienen we de twee andere grote Babylonische wereldreligies te benoemen en erbij te betrekken: Jodendom en Islam. Deze drie delen met elkaar in drie varianten het Oude Testament, zodat hun volgelingen in het Engels ‘the people of the book’  genoemd worden. Welk boek? Van diezelfde Babylonische Heilige Schrift in drie varianten waarin aartsvader Abraham alias Ibrahim centraal aan de oorsprong staat. Deze drie Abrahamitische religies maken de helft van de wereldbevolking uit. Met uitzondering van China en India, zeg maar heel Zuidoost-Azië. Zodat men zuiver en alleen op basis daarvan kan zeggen dat de halve wereld al vele decennia een Babylonische levensopvatting huldigt. Over Babylonische vingerafdrukken gesproken.

Heine Wind.

Twee van de drie Abrahamitische Religies, Christendom en Islam. [Afbeelding van Wikipedia.]

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: