Universele liefde en de Satanist

OXO Gearticuleerd nr. 8 –  Universele liefde en de Satanist of het monster achter het masker van de democratische rechtsstaat

10 april 2014

universele liefde

De leidraad voor de planetaire transformatie naar een hoge beschaving is niet haat maar liefde.

Het doel van de transformatie is het paradijs op Aarde voor al wat leeft. Een ander doel is er niet. Om dit doel te bereiken dient er één partij te worden uitgeschakeld. Dat is alles. Deze partij is primair verantwoordelijk voor het kwaad dat heerst in de wereld. Deze tracht sinds millennia de totale hel op Aarde te ontketenen en was daar tijdens onze generaties bijna in geslaagd. Uit alle macht tracht ze nog steeds de bewustzijnstransformatie op Aarde tegen te werken.

De mensheid staat nu voor één opdracht. Dat is het uitschakelen van deze partij. Opdat de goede menselijke cultuur zich op een natuurlijke wijze, zonder kunstmatige obstructie, kan manifesteren. In overeenstemming met de wil van de kosmos die door de meerderheid der mensheid gevoeld wordt. Eye in the piramid

De wet van universele liefde in de kosmos zegt dat alle zielen goddelijk zijn, geen ziel uitgezonderd. Hetgeen impliceert dat geen ziel ontsnapt aan de goddelijke wet van universele liefde.

Het kwaad is niets anders dan gefrustreerd, gecomplexeerd, getraumatiseerd, vals gemaakt dierlijk bewustzijn. Mensen en mensachtigen zijn samengestelde wezens. Wij zijn volledig onderhevig aan zowel goddelijk als dierlijk bewustzijn. Weliswaar zijn wij aan het dierlijke evolutiestadium ontstegen zielen; de dierlijke natuur, de dierlijke geest of het dierlijke bewustzijn blijft ons altijd eigen. Zoals het kind ook altijd in ons zal blijven, wanneer we de puberteit ontstegen zijn. Omdat wij, mensen en mensachtigen, bovendien een dierlijk zoogdierenlichaam bewonen op het fysieke aanzijnsvlak, is onze gehele constitutie per definitie aan de dierlijke biologische natuur onderworpen.

Wij zijn het dierlijke evolutiestadium ontstegen, omdat wij het niveau van het goddelijke bereikt hebben. In deze opwaartse richting dienen wij onze evolutie te vervolgen. Niet terug naar het dierlijke maar vooruit naar de gevarieerde hogere werelden en dimensies van goddelijk bewustzijn.

Tibettan Compassion for ascension

Wanneer een hoger wezen, een hoge engel, ondanks zijn hoge goddelijke bewustzijn toch verstrikt raakt in de voor altijd hem inwonende dierlijke natuur, hij aldus onverhoopt alsnog in zijn dierlijke bewustzijn gefrustreerd raakt, krijgen we een karakter als Lucifer. Die zijn verworven magisch-scheppende vermogens vervolgens, doordrenkt van haat, afgunst, genotzucht, heerszucht en vernietigingszin, tracht bot te vieren Eens kan een grote groep goddelijke hoog-beschaafde draakachtigen hetzelfde overkomen zijn. Deze verschijnselen zijn noodzakelijke bijproducten van de alomvattende dynamische kosmische wet dat al het leven streeft naar evolutie, zij het over bergen en dalen en met vallen en opstaan.

Nogmaals, het kwaad is het resultaat van gefrustreerd, getraumatiseerd, vals gemaakt dierlijk bewustzijn. Een dier dat een goed bestaan in vrijheid, welzijn en voorziening heeft geleefd, blijft het toonbeeld van lieflijkheid, schoonheid en goddelijke openbaring.

Zodra wij op Aarde het kwaad hebben weten te verdrijven, vervaagt dat dierlijke bewustzijn in onze beschaving zodat het automatisch plaats maakt voor het goddelijke. Bhagavad Gita tekst IV

Over wie de werkelijke aanstichters van het kwaad in onze beschaving zijn, bestaat binnen het alternatieve onderzoek enige consensus, ofschoon de echte puzzel nog niet is gelegd. Het zijn wezens aan wie verschillende namen worden gegeven: Archonten, Reptielen, Annunaki, Nephilim, Draken, Draco’s. De gezamenlijke opvatting is dat deze wezens ‘buitenaards’ en dus niet oorspronkelijk van de Aarde afkomstig zijn.

Zij zijn de enige of grootste vijand van de mensheid. Zij hebben de mensheid tot hun slaaf gemaakt. Zij voeden zich met het bloed van levende mensen en met de emotionele levensenergie van de mens. Zij zijn uit op de vernietiging van de mensheid in die mate, dat zij nog net genoeg mensen over wensen te hebben om voor hun slavenwerk te doen en om als voedsel te dienen. Reptilian Anunnaki

Deze wezens hebben nog een andere bijzondere eigenschap. Gelijktijdig of afwisselend kunnen ze zich op zowel het fysieke als het etherische ofwel fijnstoffelijke of astrale vlak bevinden – afhankelijk van de definitie van deze werkelijkheid, die vlak buiten ons zintuiglijke waarnemingsveld ligt. Ze kunnen aan ons verschijnen in hun fysieke vorm. Ze kunnen zich ook aan ons openbaren in etherische vorm. Middels magische handelingen kunnen ze opgeroepen worden om voor het menselijke oog te verschijnen. Deze wezens zijn zelf uiterst telepathisch, beschikken over alle paranormale eigenschappen, hebben tal van magische vermogens of anders gezegd, ze beschikken over grote toverkracht. Bovendien komen we herhaaldelijk tegen dat zij in onze tijd gerekend duizenden jaren oud kunnen worden en diep onder het aardoppervlak leven.

queen elisabethNumeriek zijn deze wezens op Aarde in de absolute minderheid. Daarom vertonen zij zich niet en houden zij hun bestaan angstvallig geheim. Niettemin hebben zij hun zinnen gezet op de totale onderwerping van de Aarde. Daartoe hebben zij zich ooit gekruist met mensen in de vroegste Oudheid of reeds tijdens Atlantis. Hun nakomelingen zijn uiterlijk een mens maar innerlijk een draak. Deze mensen kan men draakmensen noemen.

De draakmensen hebben de afgelopen millennia op Aarde te midden van de mensheid geleefd. In een aantal beschavingen hebben zij bezit genomen van maatschappelijk centrale posities. In het grootste geheim hebben zij als occulte macht binnen religie en staatkunde richting gegeven aan de vaart der volkeren en aldus de alleenheerschappij voor de draken voorbereid. Hun planetaire dictatoriale bewind had zich rond onze tijd in alle gruwel moeten ontvouwen. De wereldlijke, religieuze en financiële heerschappij van deze draakmensen heeft zich gevestigd sinds Babylon, zich voortgezet in het Romeinse Rijk, tot in de Westerse beschaving van nu, middels Kerk, koningshuizen, bankiers, wetenschap en een aantal geheime genootschappen die alle aan de Kerk gelieerd zijn.

De Babylonische drakenheerschappij wordt niet alleen voortgezet in de speciale drakenbloedlijnen van de koningshuizen. Juist binnen de ideologie en de cultus van de zwart magische geheime genootschappen die rondom het Kerkelijke instituut georganiseerd zijn, wordt de agenda zowel gemaakt als uitgevoerd voor de totale onderwerping van de mensheid en de planeet.

Madonna

Om de Aarde van deze Babylonische drakenheerschappij te bevrijden, dienen we als mensheid eerst de macht van de draakmensen uitgeoefend vanuit de zwart magische geheime genootschappen onschadelijk te maken.

In het grof beschouwd bestaat de gehele machtselite uit leden van deze Babylonische Broederschap. De specifieke kenschetsen echter van de tot de Babylonische Broederschap behorende leden van de machtselite, zijn het ingewijd zijn in de Satanische cultus en de actieve, gewijde deelname aan Satanistische seks- en bloedrituelen. Waarmee ten eerste de etherische draken, Archonten, monsters of duivels worden opgeroepen, maar ook andere demonen die het kwaad op Aarde dienen. Zodra aan deze Satanische rituelen op Aarde een halt kan worden toegeroepen en zo de krachtige werking van deze zwarte magie kan worden beëindigd, zal de angel uit het verderfelijke internationale politieke systeem zijn gehaald.

Indien de Archonten nog op Aarde zijn, raken zij aldus het contact met hun belangrijkste werkers en bondgenoten kwijt. Dan komen zij geïsoleerd te staan, zonder verder een directe invloed op de mensheid te kunnen uitoefenen. Echter volgens veel mediamiek ontvangen berichten, zijn de draken al niet meer onder ons – letterlijk noch figuurlijk. En ondervindt de machtselite al even niet meer die hoogst intelligente maar monsterlijke leiding die zij gewend was te krijgen gedurende de afgelopen millennia. De machtselite tracht nog steeds die agenda tot totale onderwerping van de planeet ut te voeren. Hun plannen beginnen echter in duigen te vallen daar de inspirerende macht er niet meer achter zit. Als we Benjamin Fulford en andere alternatieve onderzoekers mogen geloven, bestaan er binnen de machtselite nu twee kampen. Eén kamp bestaande uit de oude elite van Kerk en koningshuizen zou willen opgeven. Een ander kamp bestaande uit Nazi’s, neo-nazi’s en Zionisten zou willen doorvechten.

Death CultDe moordaanslagen die mensheid, natuur en planeet thans te verduren hebben zijn enorm en legio. We kennen ze. Chemtrails in de lucht. Nucleaire radiatie in de ecosfeer. Chemicaliën, per definitie giftig, in ons voedsel, ons drinkwater en in de oceanen die rond de 50.000 verschillende chemicaliën bevatten en sterven. Ondermijnende nanotechnologie in alle mogelijke producten. Genetische manipulatie binnen landbouw en veeteelt. Agenda 21 of de stedelijke ophokplicht van de beschaving. ‘Population reduction’ of massale genocide getuige de Georgia Guidestones. De gelijkschakeling van mens en computer ofwel de ontmenselijking volgens de agenda van het transhumanisme. De lijst van deze doelgerichte ‘soft kill’ is eindeloos. Ondertussen wordt de mensheid op de meeste plaatsen in de hoek gedreven van een totalitair staatkundig bestel. Rukt de armoede op en worden de nul komma, komma, één procent alleen maar rijker. Al deze planetair-politieke beleidsmaatregelen komen voort uit maar één ding: Satanisme. Wanneer het Satanisme kan worden uitgeschakeld, krijgt het kwaadaardige wereldbeleid geen voeding meer en kan de transformatie naar hoogcultuur op Aarde plaatsvinden.

Waar kinderverkrachting plaatsvindt – nog steeds iets anders dan pedofilie – ligt hoogstwaarschijnlijk of zonder twijfel Satanisme om de hoek en zullen kindermarteling en kindermoord niet veraf gelegen zijn. Men kan hier zeggen ‘waar rook is, is vuur’. Indien de staten van Nederland, België en Groot-Brittannië kinderverkrachters beschermen, mag men terecht vermoeden dat die staten middels het daarvoor toegeruste staatsapparaat bestuurd worden door Satanische krachten. Nederland staat internationaal reeds bekend als het Europese centrum van mensen-, vrouwen- en kinderhandel. De vaststelling gaat echter veel verder. De gehele Europese Unie wordt door Babylonische samenzweerders aangestuurd, evenals de Rooms-Katholieke Kerk, het gehele Westerse establishment én het verwesterde establishment wereldwijd als gevolg van de Westerse werelddominantie. Alleen de Russische Federatie lijkt zich sinds Poetin aan deze werkingen te hebben ontworsteld ofschoon daarover binnen het alternatieve onderzoek de meningen zijn verdeeld.Bhagavad Gita tekst II

We mogen verafschuwen wat er gebeurt en er van gruwelen, maar we moeten ervoor waken ons er niet door te laten terneerslaan en het niet te haten. Haat is de werking van zwarte magie of van gefrustreerd, getraumatiseerd dierlijk bewustzijn en daartoe mogen we ons niet verlagen. Indien we de haat in de wereld willen verdrijven, mogen we ons niet van haat bedienen. Haat houdt de status quo in stand. De gehele mensheid is het slachtoffer van de haat, van de misdaad en van de praktijk van zwarte magie die door de Babylonische Broederschap over de wereld is uitgestort. Sommigen zijn meer of veel meer het slachtoffer dan anderen. De grootste slachtoffers zijn mogelijk de beoefenaars van Satanisme zelf. Onze haat zou als ultieme consequentie in de weg staan dat wij ooit hun hele verhaal zouden kunnen of willen horen. Ieder mens heeft het recht zijn daden te verdedigen of anders wel zijn persoon, hoe gruwelijk zijn misdaden ook blijken te zijn. universele liefde I

Ook deze beoefenaars van zwarte magie zijn zielen op wie voor immer de wet van universele liefde van toepassing is. Zij zijn ernstig gefrustreerd of getraumatiseerd in hun dierlijke bewustzijn. Zij gedragen zich als vals gemaakte dieren. Ten eerste mogen zij geen schade meer aanrichten en daartoe dient hun de vrijheid ontnomen te worden. Ten tweede dienen zij in staat gesteld worden te helen van hun waandenkbeelden en complexen. Wanneer het kwaad eenmaal de wereld uit is, is er misschien ook weer plaats voor deze zielen, zodra zij van hun demonische vloek verlost zijn.

Heine Wind.

ps. Van harte aanbevolen video’s, beide tien minuten:

The Disclosure Project on May 9th 2001 National Press Club Conference – one of the many ‘Disclosure Project’ video’s.

De beroemde Andromeda-contactee Alex Collier in zijn even beroemde videoserie uit 1994 – bekijk ze vooral liefst alle 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: